TDS1000/TDS2000系列有没有滚动模式?

问题:

TDS1000/TDS2000系列有没有滚动模式?

回答:

TDS 1000/ TDS 2000系列中没有滚动模式,但它们拥有扫描模式.扫描模式的扫描速度是100 ms/div或以下.示波器会从萤幕上由左至右显示波形更新,且在显示新点时会清除旧点.萤幕上一格移动的空白区段会隔开新旧波形点.

此常见问题适用于:

Product: TDS1002, TDS1012, TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024, TDS1001, TDS2004, TDS1001B, TDS1002B, TDS1012B, TDS2002B, TDS2004B, TDS2012B, TDS2014B, TDS2022B, TDS2024B

常见问题ID : 64936

查看所有常见问题 »
Go to top